Strona główna

Wolne terminy

Zapisy

AKMARS sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, wpisana w KRS pod numerem 0000923703 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, REGON 520021420, NIP 5342643560.

Wszystkie prawa zastrzeżone

1. Każda pełnoletnia osoba może zapisać się na zajęcia osobiście lub telefonicznie lub online (mailowo lub przez wypełnienie formularza na stronie https://www.alicjakorepetycja.pl/zapis), natomiast zapisy osób niepełnoletnich dokonywać powinien Rodzic lub Opiekun Prawny. Podjęcie współpracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad współpracy przez obie strony (Uczennica/Uczeń lub Rodzic/Opiekun i Korepetytor).

 

2. Rodzic lub Opiekun Prawny, zapisując swoje dziecko na korepetycje zobowiązuje się dopilnować, aby uczęszczało ono na zajęcia w ustalonym wcześniej przez obie strony (Korepetytora oraz Rodzica/Opiekuna) terminie.

 

3. Uczeń zobowiązany jest regularnie uczęszczać na zajęcia. Odwoływanie liczby korepetycji przekraczającej 25% wszystkich lekcji w miesiącu może skutkować nieosiągnięciem zamierzonych efektów edukacyjnych z powodu braku regularnej współpracy lub może skutkować utratą stałego terminu spotkań lub zakończeniem współpracy z Uczennicą/Uczniem. Niniejsza zasada nie obowiązuje Uczennicy/Ucznia w czasie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.

 

4. Korepetytor nie odpowiada za Uczennice/Uczniów niepełnoletnich po zakończonej lekcji oraz przed jej rozpoczęciem.

 

5. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej (dwuosobowej, trzyosobowej lub czteroosobowej). Czas trwania lekcji wynosi: 50, 80 lub 110 minut, w zależności od wcześniejszego ustalenia.

 

6. Uczennica/Uczeń i Korepetytor powinni punktualnie stawiać się na lekcje. Jeżeli niepełnoletni/a Uczennica/Uczeń spóźnia się na zajęcia Korepetytor może powiadomić o tym Rodziców lub Opiekunów Uczennicy/Ucznia. Jeśli Korepetytor spóźni się na zajęcia, powinien powiadomić o tym Uczennicę/Ucznia lub Rodzica/Opiekuna.

 

7. W przypadku spóźnienia się na zajęcia przez Uczennicę/Ucznia, lekcja nie przedłuża się, tj. kończy po upływie wcześniej ustalonego czasu trwania zajęć (50, 80 lub 110 minut) od zaplanowanej godziny, a kwota należna za lekcję nie uszczupla się. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu zajęć z powodów leżących po stronie Korepetytora, zajęcia ulegają wydłużeniu o czas spóźnienia bądź ustala się inny termin, dogodny dla obu stron, kiedy spóźnienie można odrobić.

 

8. Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się na zajęcia oraz w razie potrzeby wykonywać zadane przez Korepetytora prace domowe. Korepetytor nie odrabia za Ucznia zadań domowych zleconych przez nauczyciela szkolnego, jedynie pomaga w odrobieniu i ich zrozumieniu przez Uczennicę/Ucznia. Korepetycje udzielane są tylko we wcześniej zaplanowanym terminie. Korepetytor nie podejmuje się prowadzenia zajęć lub jej części poza ustaloną i opłaconą lekcją.

 

9. Podczas zajęć dostępne są przybory potrzebne do zajęć (np. długopisy, ołówki, linijki, cyrkiel itp.), z których Uczennica/Uczeń może korzystać. Za szkody wynikające z ich nieprawidłowego użytku przez Uczennicę/Ucznia odpowiada ona/on sama/sam lub Rodzic/Opiekun niepełnoletniej/go Uczennicy/Ucznia.

 

10. Na potwierdzenie proszę odpowiadać (poprzez odpisanie na SMSa zwykle wysyłanego przez Korepetytorkę) do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym termin danej korepetycji. Po tym terminie potwierdzenie spełnia jedynie rolę przypomnienia, więc nie jest konieczne odpowiadanie na niego. Lekcję potwierdzoną w ten sposób (do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień lekcji) traktuje się jako odbytą i należna jest za nią opłata.

 

11. Może zdarzyć się, że Korepetytor nie wyśle potwierdzającego SMSa, w takim przypadku ustalony wcześniej termin korepetycji obowiązuje obie strony. Otrzymywanie takich przypomnień nie jest obowiązkowe i można z tego zrezygnować w dowolnym momencie.

 

12. Istnieje możliwość ustalenia dodatkowego przypomnienia o dowolnej porze w formie SMS. Ustalenie terminu takiego przypomnienia jest dowolne. Na przykład: można poprosić o wysyłanie SMSa o 16:45 w dniu poprzedzającym dzień lekcji godzinę przed zaplanowaną lekcją lub godzinę przed zaplanowanymi zajęciami.

 

13. Zajęcia odbywają się regularnie w terminie wcześniej ustalonym. Termin zajęć można zmodyfikować w razie potrzeby za zgodą obu stron (Korepetytora oraz Ucznia lub Rodzica/Opiekuna).

 

14. W przypadku niemożności odbycia lekcji z jakiegokolwiek powodu, należy każdorazowo poinformować Korepetytora o tym fakcie telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zajęć (tj. dzień wcześniej) do godziny 18:00 poprzez SMSa pod nr tel.: 500 556 557, co zwalnia Uczennicę/Ucznia lub Rodzica/Opiekuna z uiszczenia należności za daną lekcję. W razie odwołania lekcji lub niemożności jej odbycia po stronie Uczennicy/Ucznia z jakiegokolwiek powodu w dniu zajęć lub po godzinie 18:00 dnia poprzedniego, uważa się ją za zrealizowaną i pobierana jest za nią opłata.

 

15. Lekcję odwołaną zgodnie z regulaminem należy odbyć w ciągu najbliższych 30 dni od odwołanej lekcji w przeciwnym przypadku opłata za takie zajęcia przepada.

 

16. Korepetytor zobowiązuje się do informowania o odwołaniu zajęć lub modyfikacji ich terminu do godziny 20:30 dnia poprzedzającego dzień lekcji (tj. dzień wcześniej). W przypadku niedotrzymania tego zobowiązania, ustala się dogodny dla obu stron termin odrobienia tych zajęć lub kwota za te lekcje pozostanie na poczet korepetycji w następnym miesiącu lub kwota za te zajęcia może zostać zwrócona.

 

17. Stawka za lekcję jest ustalana przed pierwszą lekcją na cały rok szkolny, jednak może ona ulec zmianie, po zatwierdzeniu przez obie strony, ze skutkiem od następnego miesiąca.

 

18. Zajęcia należy opłacać najpóźniej na każdej lekcji. Istnieje możliwość uiszczenia płatności co miesiąc z góry (przed pierwszą lekcją w miesiącu lub w ustalonym wcześniej przez obie strony terminie) m.in. gotówką. Płatność można rozłożyć na dwie raty lub ustalić tygodniową realizację płatności.

 

19. Istnieje również możliwość realizowania płatności na rachunek w Nest Banku o numerze: PL93 1870 1045 2078 1073 3482 0001 wpisując w tytule „Korepetycje z matematyki; termin opłacanych korepetycji; Uczennica/Uczeń imię i nazwisko Uczennicy/Ucznia oraz klasę”. Takie wpłaty należy realizować raz w miesiącu za wszystkie lekcje w danym miesiącu z góry w terminie wcześniej ustalonym przez obie strony.

 

20. Pod koniec miesiąca, w którym odbywały się korepetycje może być wystawiana (na wyraźną prośbę) i wysyłana faktura za wszystkie lekcje w miesiącu. Faktura wysyłana jest na wskazany przez Uczennicę/Ucznia lub Rodzica/opiekuna adres e-mail.

 

21. Nieuiszczenie płatności w ustalonym terminie skutkować będzie pisemnym upomnieniem oraz wszczęciem procedury egzekucyjnej wg przepisów Prawa Cywilnego i Karnego.

 

22. Nieprzestrzeganie regulaminu może wiązać się z natychmiastowym wykreśleniem Uczennicy/Ucznia z listy oraz zobowiązuje Uczennicę/Ucznia lub Rodzica/Opiekuna do uregulowania opłat za pobieranie usług świadczenia korepetycji.

 

23. Z korepetycji można zrezygnować z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca lub po pierwszej lub drugiej lub trzeciej lekcji natychmiastowo. Oznacza to, że umowa może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

 

24. W przypadku zajęć grupowych (dwuosobowych, trzyosobowych lub czteroosobowych), gdy jedna osoba jest nieobecna, stosuje się opłatę jak za lekcję indywidualną (po tym jak osoba, która zamierza być nieobecna, uprzedzi o swojej nieobecności zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie).

 

25. Jeśli zajęcia odbywają się w formie on-line, Uczeń/Uczennica musi mieć dostęp do internetu, aktywnej skrzynki e-mail lub do platformy, żeby móc się połączyć z korepetytorką.

 

26. Jeśli Uczeń/Uczennica otrzymuje materiały edukacyjne, to są one objęte prawami autorskimi i powinny być wykorzystywane jedynie na własny użytek Ucznia/Uczennicy.

 

27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). W celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość należy złożyć odpowiednie oświadczenie, które znajduje się tutaj(kliknij na napis).

 

28. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą akceptacji przez Strony umowy (wypełnienia formularza na stronie https://www.alicjakorepetycja.pl/zapis) i dokonania przez Klienta pierwszej płatności.

 

29. Umowa jest zawierana na czas określony – do końca roku szkolnego. Zgodnie z Art.  94 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. A jeśli umowa zostanie zawarta w sierpniu danego roku, to obowiązuje do końca sierpnia następnego roku.

 

30. W przypadku kursów i zajęć grupowych Firma Alicja Korepetycja AKMARS sp. z o.o. ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn – w przypadku, gdy liczba uczestników zajęć grupowych nie osiągnie 3 osób lub gdy liczba uczestników spadnie poniżej ww. liczby.

 

31. W wyjątkowych sytuacjach Korepetytor może poprosić o zmianę terminu lekcji nieregulaminowo (po 20:30 dnia poprzedniego lub w dniu zaplanowanej lekcji). Taką prośbę należy rozważyć, jednak nie musi być ona zaakceptowana przez Uczennicę/Ucznia lub Rodzica/Opiekuna, wtedy termin ustalony zgodnie z regulaminem obowiązuje obie strony lub jest regulowany punktem nr 16.

 

32. Korepetytor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad współpracy, o czym bezzwłocznie ma obowiązek poinformować Uczennicę/Ucznia i/lub Rodzica/Opiekuna.

 

33. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Zasad współpracy lub Regulaminu lub świadczenia usług korepetycyjnych proszę kierować na adres: kontakt@alicjakorepetycja.pl

 

Zasady współpracy

z matematyki